Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Oddělení pěstování rostlin 

Výzkum a projekty

Výzkum

 Vědecko-výzkumná činnost akademických a vědeckých pracovníků oddělení je zaměřena v rámci řešení výzkumný projektů, záměrů a grantů (MŠMT, NAZV MZe, GAČR) na následující oblasti:

hodnocení vlivu odrůdy, podmínek prostředí a ostatních pěstitelských faktorů na výnos, jeho strukturu a kvalitu produkce obilnin (pšenice, oves)

hodnocení produkčních schopností tritikale pro energetické účely

hodnocení produkčních parametrů hybridů kukuřice pro silážní uplatnění a pro využití na energetické účely

hodnocení vlivu pěstitelské technologie - ekologické versus konvenční - na výnos a kvalitu hlíz bramboru

studium podmínek rozvoje onemocnění obecná strupovitost na hlízách bramboru

studium bílkovin hlíz u kulturního bramboru (Solanum tuberosum L.) a u vybraných pěstovaných a planých hlíznatých druhů zčeledi Solanaceae

studium rostlinných bílkovin s antimikrobiální aktivitou

využití rostlinných zdrojů a odpadů pro produkci bílkovinných izolátů a koncentrátů (brambory, semena luskovin, odpady škrobárenského a zpracovatelského průmyslu)

hodnocení odrůdové variability bílkovinných profilů hlíz bramboru a její využití pro

charakterizaci odrůd bramboru

produkční uplatnění trvalých travních porostů: experimentální sledování dynamiky porostové skladby (druhové diverzity), produkce a kvality pícní biomasy při různých způsobech (kosení, pastva, mulčování) a intenzitě (frekvence využívání a hnojení) využívání trvalých travních porostů

mimoprodukční uplatnění travních porostů: hodnocení dopadů pratotechniky na množství a kvalitu půdní organické hmoty, kvalitu podzemní vody, stav mikroklimatu a utilizaci solární energie

studium mrazuvzdornosti a suchovzdornosti odrůd vojtěšky seté a suchovzdornosti trav

Projekty: (1-2 z 2)

 • Název:

  NAZV QI91A069

  Doba řešení: 2009 - 2013
  Řešitelé: Ing. Jan Bárta, Ph.D. - JU (Ing. Vendulka Horáčková, CSc. - VÚB, doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. - PřF MU)
  Grantová agentura: Národní agentura pro zemědělský výzkum, MZe ČR
    Detaily projektu →
 • Název:

  QH81280 Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice

  Doba řešení: 2008 - 2012
  Řešitelé: Ing. Milan Kobes, Ph.D. (Ing. Romana Novotná, Ph.D.)
  Grantová agentura: MZE - NAZV
    Detaily projektu →

© ZF JU, České Budějovice