Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Oddělení pěstování rostlin 

Výuka

Pícninářství

Obor: Nezadán
Ročník: 3.
Semestr: Zimní
Přednášející:

Ing. Milan Kobes, Ph.D.

Anotace:

Cílem předmětu je zvládnutí teoretických základů i praktických postupů při pěstování a využívání pícních druhů a cenóz včetně otázek jejich uplatnění při trvale udržitelném hospodaření v krajině. Postavení a význam pícninářství v zemědělství a při ochraně a tvorbě krajiny. Vývojové směry a perspektivy pícninářství v ČR a ve světě. Kvantitativní, kvalitativní, ekologické a ekonomické požadavky na pícní druhy a cenózy. Význam, uplatnění, biologické vlastnosti, ekologické požadavky, produkční a kvalitativní charakteristiky a pěstitelské postupy u jednoletých pícnin (kukuřice na siláž a na zelené krmení, pícní obilniny, luskoviny, LOS, brukvovité pícniny, krmné okopaniny a meziplodiny) a u víceletých pícních cenóz (vojtěška, jetel luční, jetel plazivý a další druhy jetelovin, pícní trávy a jetelovinotravní směsi). Všeobecná charakteristika, význam a uplatnění travních porostů v krmivové základně a v krajině. Biologická a ekologická východiska obhospodařování travních porostů. Obhospodařování a využívání travních porostů. Ekologicko - ekonomická syntéza v pícninářství.

Popis:

-

Sylabus:

1. - 3. Úvod do problematiky. Ekologické aspekty uplatnění pícních cenóz. Význam pícních porostů z hlediska soustavy hospodaření na půdě. Podmínky pro uplatnění pícních porostů v různých ekologických a ekonomických podmínkách. Současný stav pícninářství v ČR a ve světě. Biologická racionalizace v pícninářství. Kvantitativní a kvalitativní požadavky na krmivovou základnu. Řízení jakosti v pícninářství. Historiské aspekty pícninářství. Volně trsnaté a výběžkaté trávy - morfologie, biologie, ekologie a uplatnění. Rozšiřování spektra pícních trav.

4. - 6. Morfologie, biologie, ekologie jetelovin. Produkční a mimiprodukční uplatnění jetelovin.

7. Šlechtění a semenářství trav a jetelovin. Posklizňová úprava osiva.

8. Jetelovinotravní společenstva na orné půdě. Rozdělení a zásady jejich tvorby. Základy lukařství a pastvinářství.

9. - 11. Jednoleté pícniny - obilniny (především kukuřice setá na siláž), krmné luskoviny, brukvovité pícniny, krmné okopaniny aj. - morfologie, biologie, ekologie a uplatnění. Ekonomické aspekty krmivové základny.

12. - 14. Konzervace a kvalita píce. Hodnocení kvality. Různé způsoby konzervace. Technologie sklizně a technologická zařízení ke skladování. Další způsoby využití pícní biomasy.

Doporučená literatura:

Šantrůček, J. a kol.: Encyklopedie pícninářství. Praha, ČZU v Praze, 2007

Velich, J.: Pícninářství, Praha,VŠZ Praha, 1994

Veselá, M.: Cvičení z pícninářství, Praha, VŠZ Praha, 1988

Regal, V., Šindelářová, J.: Atlas nejdůležitějších trav. Praha, SZN, 1970

 

Soubory ke stažení:

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice