Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Oddělení pěstování rostlin 

Výuka

Pokusnictví

Obor: Nezadán
Ročník: 3.
Semestr: Zimní
Přednášející:

Ing. Romana Novotná, Ph.D.

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami pokusnické práce, s druhy pokusů a pokusných uspořádání, metodami zakládání a ošetřování pokusů, technikou pokusných prací, statistickým vyhodnocením a interpretací výsledků.

Popis:

-

Sylabus:

1. Význam a historie polního pokusnictví. Charakteristika předmětu biometrika a jeho vztah ke statistice a dalším disciplinám, význam pokusu a pozorování pro experimentální práci, historický vznik biometriky.

2. Příčiny variability biologického materiálu. Rozdělení celkové variability pokusu, modifikační, fakultativní a obligatorní variabilita, faktory měnící rozsah fluktuační variablity.

3. Základní pokusná uspořádání. Význam pokusného uspořádání, znaky jednotlivých pokusných uspořádání a metody statistického vyhodnocení.

4. Druhy polních pokusů - šlechtitelské pokusy, výživářské pokusy, agrotechnické a polní pokusy speciální (pokusy s ovocnými dřevinami, pokusy zelinářské, pokusy lukařské a pastvinářské, pokusy fytopatologické, poloprovozní a provozní pokusy).

5. Technika pokusnických prací. Výběr pokusného pozemku, vytýčení a vyměření pokusu. Mechanizace pokusnických prací.

6. Setí a sázení polního pokusu. Ošetřování polního pokusu. Rizikové faktory polního pokusu.

7. Pokusy v řízeném prostředí. Půdní nádobové pokusy, fytotrony a vegetační haly, klimatizované boxy.

8. Hodnocení polního pokusu. Subjektivní a objektivní metody hodnocení.

9. Sklizeň polního pokusu. Obecné zásady pro vedení, sklizeň polního pokusu, sklizeň odrůdového pokusu s obilninami, jetelovinami a travami na píci, odběr vzorků rostlin.

10. Pokusnická dokumentace. Polní zápisník, vegetační záznamník. Pozorování fenologická, fytopatologická, meteorologická, hlavní kniha pokusu, softwarové produkty EXCEL, STATISTICA.

11. Interpretace výsledků polního pokusu. Předběžné třídění pokusných dat. Eliminace vlivu chybějících parcelek nebo rostlin.

12. Analýza rozptylu, podmínky použití (test homogenity dle LEVENNA), rozdělení metod analýzy rozptylu a možnosti použití pro hodnocení polních pokusů.

13. Hodnocení kontrastů (TUKEY, SCHEFFE), homogenní skupiny, intervaly spolehlivosti, signifikantní rozdíly.

14. Hodnocení vztahů mezi znaky. Použití regresní a korelační analýzy pro hodnocení závislosti mezi znaky (jednoduchá lineární regresní a korelační analýza, nelineární regresní a korelační analýza).

Doporučená literatura:

Kováčik, A. a kol.:Biometrika II. AF VŠZ, Praha, 1984, 108 s.

Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice